تعرفه غرفه سازی

هزینه غرفه سازی

غرفه سازی ساده (خطی): 5/500/000 تا 7/500/000 تومان
غرفه سازی کرو: 6/000/000 الی 10/000/000 تومان
کف سازی با پارکت: از 100 متر به بالا متری 50/000 تومان